Algemene Voorwaarden

De klant en de Vlaamse Raket Organisatie (VRO) verklaren dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op elke verkoop en alle leveringen van VRO produkten, materialen en software (de "VRO Produkten" of "VRO Produkt") die verhandeld worden door de Vlaamse Raket Organisatie. De VRO kan zich niet binden aan bijkomende of afwijkende voorwaarden van de klant. Het geven van een opdracht aan de VRO houdt tegelijkertijd de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in.

PRIJS: Prijzen zijn in EURO en inclusief taxen. Alle verhandelings- en verpakkingskosten zijn reeds in de produktprijs verrekend. Alle prijzen zijn voor wijzigingen vatbaar zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen in US Dollar (USD) zijn slechts voor het gemak van de klant. De VRO zal regelmatig de EUR / USD wisselkoers aanpassen om zo de actuele wisselkoers zo veel mogelijk te benaderen.
De prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling blijven gelden tot de levering van de betreffende bestelling.

BETALING: De klant die zijn betaling uit te voeren voorafgaand aan de levering. Dit kan via overschrijving (bank giro) (IBAN / SWIFT), kredietkaart (via PayPal), of PayPal, tenzij anders overeengekomen met de VRO eShop vertegenwoordiger. Levering onder rembours (COD) is niet mogelijk. VRO leden hebben de mogelijkheid de produkten op te halen bij het secreatariaat na afpraak of tijdens de ledenvergaderingen. Aangezien de VRO een kleine, na kantooruren, activiteit is, kunnen wij geen krediet toestaan en de produkten reeds leveren alvorens de betaling ontvangen te hebben.

BESTELLINGEN: Een bestelling is slechts geldig wanneer zij wordt geaccepteerd door de VRO. Eenmaal het order geaccepteerd ontvangt de klant een aankoopbevestiging en factuur per e-mail. De producten worden meteen reserveert, maar slechts verstuurd na het betalen van het factuur. De VRO zal slecht bestellingen ontvangen van personen vanaf 18 jaar

BEPERKTE GARANTIE: VRO Produkten die bestaan uit materialen ("hardware") zijn gedekt door een garantie wat betreft elk materiaalgebrek of fabricagefout voor een beperkte periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van verzending of een eerste gebruik bij lancering (wat eerst voorkomt). Afhankelijk van het defect of probleem zal de VRO het product geheel of gedeeltelijk vervangen. Indien het product dient geretourneerd of vervangen te worden dan valt de verantwoordelijkheid voor het retrouneren van het product en de hieraan verbonden transportkosten ten laste van de klant. Een schriftelijke Goedkeuring tot Retourneren van Materiaal (FRM � RMA) dient bekomen te worden alvorens het product terug te zenden.
De garantie voorzien in deze Algemene Verkoopvoorwaarden geldt niet voor defecten van de VRO Produkten die het gevolg zijn van een ongeluk of een foutief gebruik
GEEN ANDERE GARANTIE. Onverminderd het hierin bepaalde, worden de VRO Produkten aanvaard in de toestand waarin zij zich bij levering bevinden, zonder enige bijkomende garantie van welke aard ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, met inbegrip van elke garantie inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of welke andere garantie dan ook. De VRO verstrekt geen zekerheid of garantie wat betreft het gebruik van de VRO Produkten of de prestaties van deze Produkten in termen van prestaties, precisie of betrouwbaarheid, of in andere termen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR UITGESLOTEN SCHADE. De volledige aansprakelijkheid van de VRO, diens licentiegevers, distributeurs en leveranciers (met inbegrip van hun bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers) is zoals vastgelegd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Voorzover de wet dat toelaat, wordt de aansprakelijkheid uitgesloten van deze licentiegevers, distributeurs, leveranciers met inbegrip van indirecte, toevallige, uitzonderlijke schade inclusief onkosten, winstderving, bedrijfsonderbreking, informatieverlies, of verliezen geleden als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid om de VRO Produkten te gebruiken, zelfs indien zij op de hoogte gesteld zijn dat deze schade mogelijkerwijze opgelopen zou worden. De klant erkent dat de aankoopprijzen of de licentie-prijzen voor de VRO Produkten vastgesteld zijn met inachtname van het feit dat deze aansprakelijkheid uitgesloten wordt. de VRO zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die veroorzaakt is door een gebrek van het de VRO Produkt evenals een fout begaan door het slachtoffer of een persoon waarvoor het slachtoffer verantwoordelijk is.

Privacyverklaring

Wanneer u doorheen de pagina's van de Vlaamse Raket Organisatie surft dan doet u dit anoniem. Persoonlijke informatie welke gevraagd wordt wanneer u zich aanmeld als eShop gebruiker wordt enkel door de Vlaamse Raket Organisatie gebruikt voor intern gebruik en om uw op de best mogelijk manier te kunnen helpen.

De Vlaamse Raket Organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij verkopen in geen geval de persoonlijke gegevens van onze geregistreerde website bezoekers aan bevriende verenigingen of bedrijven.

U dient er zich wel van te vergewissen dat wanneer u gebruik maakt van onze website uw huidig IP adres wordt opgeslagen. Dit IP adres zal enkel door de Vlaamse Raket Organisatie worden overgemaakt aan de bevoegde instanties indien we er zeker van zijn dat u onze website of services hebt misbruikt.